POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ powstał 15 października 1958 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową. PKPS jest zarejestrowany jako stowarzyszenie charytatywne (nr KRS 0000041349). Działamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą naszych władz naczelnych jest Warszawa.

JESTEŚMY STOWARZYSZENIEM kształtującym postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.

NASZĄ MISJĄ jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje statutowe cele poprzez:

  • Organizowanie usług opiekuńczych w (domach) mieszkaniach pod­opiecznych;
  • Organizowanie i prowadzenie dożywiania;
  • Organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla podopiecznych;
  • Udzielanie pomocy rzeczowej i, w miarę posiadanych środków finansowej;
  • Prowadzenie poradnictwa prawnego i pomocy prawnej;
  • Świadczenie pomocy dla skazanych opuszczających zakłady karne;
  • Świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym;
  • Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej;
  • Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi;

w szczególności:

  • Prowadzimy Kluby Seniora, stołówki, jadłodajnie, noclegownie itp.;
  • Prowadzimy świetlice i inne placówki opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze;
  • Prowadzimy różnorodną w formie działalność edukacyjną i szkole­niową;
  • Współpracujemy z innymi organizacjami charytatywnymi w Polsce i w UE.